Online Nepal
 • शुक्रबार, १७ मंसिर २०७८
 • गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ८५ लाखको स्वास्थ्य सामग्री

  गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ८५ लाखको स्वास्थ्य सामग्री

  अनलाइन नेपाल
 • बुधबार, ९ भाद्र २०७८
 • 1.6K
  SHARES

  rLgåf/f :jf:Yo ;fdfu|L x:tfGt/0f l;Gw'kfNrf]s @* ;fpg M sf]/f]gf dxfdf/Lsf] ;dodf rLgsf] g]nd sfpG6Ln] l;Gw'kfNrf]s lhNnfnfO{ clxn];Dds} 7"nf] dfqfsf] :jf:Yo ;fdfu|L x:tfGt/0f . a'waf/ ldt]/L k'ndf ;f] ;xof]u ;fdu|L x:tfGt/0f ul/Psf] xf] . tftf]kfgL eG;f/ ;'Svf aGb/ufx sfof{nosf k|d'v nfnaxfb'/ vqLn] ltAatsf g]nd eG;f/ sfof{nosf pklgb]{zs ld:6/ ;fª a'dfkm{t ;f] ;fdu|L ul/Psf] xf] . t:jL/ b]j/fh ;'j]bL ÷/f;;

  गण्डकी । प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।

  प्रतिष्ठानलाई अमेरिकाबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक स्वाती थापाले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई हस्तान्तरण गरे ।  प्रतिष्ठानले झण्डै रु ८५ लाख बराबरका गाउन आइसोलेसन, फेस सिल्ड, मास्क, एन–९५ मास्क, डिजिटल थर्मोमिटर, पिपिई सेट, इमर्जेन्सी रिलिफ बेड, पञ्जालगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो ।

  मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वभर कोभिड–१९ को महामारी फैलिइरहेका अवस्थामा प्राप्त सहयोगको ठूलो महत्व हुने जनाउँदै सामग्रीको उचित सदुपयोग गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

  सीमित स्रोत साधनबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा दातृ निकाय, छिमेकी र मित्र राष्ट्र, विभिन्न सङ्घ–सङ्स्थाको सहयोगमा कोभिड नियन्त्रण र रोकथामको काम गर्दै आएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री अधिकारीले कोरोनाले आक्रान्त बनाएका बेला प्राप्त सहयोगको अधिकतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले विदेशबाट प्राप्त हुने सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल हुनुपर्ने बताए ।

  प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक थापाले पूर्वमन्त्री दीपक बोहोरा र उनकी दिदी पूर्वस्वास्थ्य सचिव विजया केसीले मातापिताका नाममा संस्था स्थापना गरेको जानकारी गराउँदै अमेरिकाका विभिन्न संस्थासँग पहल गरी स्वास्थ्य सामग्री मगाइएको बताए ।

  झन्डै रु पाँच करोडका सामग्री चार्टर उडानमा नेपाल ल्याइएको र सातवटै प्रदेशमा यी सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको उक्त अवसरमा जानकारी गराइयो ।

  सम्बन्धित विषय
  प्रतिक्रिया
  नयाँ अपडेट
  अन्य समाचार